Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ AKTYWNE SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU „OŻYWIĆ POLA. ROK BAŻANTA”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najbardziej aktywną szkołę w ramach programu „Ożywić Pola. Rok Bażanta”.
 2. Celem Konkursu jest wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnację istniejących oczek wodnych, czyli wzbogacanie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno-błotne itd.) i wzmacnia bioróżnorodność w przyrodzie.
 3. W edycji „Rok bażanta” ważnym elementem programu są obserwacje bażantów i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego oraz działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych.
 4. Organizatorem Konkursu jest Łowiec Polski,  zwany dalej "Organizatorem".
 5. Najważniejszymi zobowiązaniami podmiotów uczestniczących w konkursie są:

4.1. zarejestrowanie uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.ozywicpola.pl. Zgłoszenie będzie otwarte od 7 WRZEŚNIA 2015 r.

4.2. utworzenie strony internetowej programu Ożywić Pola/ dopuszcza się zakładki na istniejących stronach placówek oświatowych, kół łowieckich a także funpage na Facebooku/. Punkt ten nie dotyczy  przedszkoli i klubów malucha
4.2.1.Na stronie internetowej  przedstawić należy w trakcie trwania akcji m. in.:

 • Utworzenie (jeśli to możliwe) nowych remiz (warunki techniczne: teren, …..)
 • Pielęgnację już istniejących remiz, (stan przed i stan po)
 • Mapę już istniejących remiz i remiz nowo zakładanych (położenie każdej remizy powinno zostać oznaczone wg danych geograficznych)
 • Zakładanie oczek wodnych lub pielęgnację istniejących.
 • Działania edukacyjne nt. programu NATURA 2000
 • Działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych
 • Działania edukacyjne nt. sytuacji bażanta w Polsce. (lekcje przyrody, konkursy…)
 • Działania edukacyjne zawarte w pkt 3 Postanowień ogólnych Regulaminu

4.3 przesłanie na zakończenie konkursu na adres Organizatora „Sprawozdania” w formie papierowej /wydruk z najważniejszych informacji zawartych na utworzonej stronie internetowej max 20 stron – format wyłącznie a4. / Pierwsza Strona to NAZWA placówki wraz z podaniem adresy strony internetowej.

4.5. Ośrodki przedszkolne i Kluby malucha – mogą przesłać sprawozdanie w formie papierowej / zdjęcia i tekst/ i nie mają obowiązku tworzenia sprawozdania w sieci.

 1. Konkurs trwa:
  • od dnia 1 IV 2015 r. do dnia 30 VI 2016 r. – czas trwania konkursu
  • od dnia 7 IX 2015 r. do dnia 28 II 2016 r. – rejestracja
  • od dnia 15 V 2016 r. do dnia 31 V 2016 r. – przesłanie SPRAWOZDAŃ /max 20 stron/.II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko 1 strony internetowej zgłoszonej do konkursu.
 2. Strona internetowa musi być aktywna w okresie trwania konkursu.
 3. Stronę internetową należy zgłosić poprzez poprawnie wypełniony formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.ozywicpola.pl

 

III. Nagrody

 1. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła podnadpostawowa oraz przedszkola.
 2. Niezależnie od klasyfikacji generalnej w odrębnym postępowaniu wyróżnione zostaną najlepsze strony internetowe, zgłoszone do konkursu.IV. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszenie strony internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z konkursem oraz przesyłaniem informacji o działalności statutowej Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne  wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronach internetowych  i w publikacjach należących do Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.ozywicpola.pl