Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

O programie

· Dziewiąta edycja programu „Ożywić pola” (realizowanego od 2005 roku), mająca tym razem hasło „Rok bażanta”, wystartowała w czerwcu 2015 roku i potrwa do czerwca 2016 roku.

· W ósmej edycji - „Roku trznadla” - wystartowało 129 szkół. Wcześniej też liczba uczestników wahała się wokół 100-120 szkół.

· Liczba aktywnych uczestników to kilka-kilkanaście tysięcy uczniów, kilkuset nauczycieli i myśliwych, ale akcja – pośrednio – angażuje całe społeczności szkolne i całe koła łowieckie, więc ogólna liczba to rocznie co najmniej dwadzieścia, dwadzieścia kilka tysięcy.

· Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Obejmie głównie wsie i małe miasta, choć możliwe jest w nim uczestnictwo także szkół z miast większych – jeśli współpracować będą one z kołami łowieckimi dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych.

· Głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej; wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów; zaangażowanie w praktyczne proekologiczne młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz członków PZŁ i kandydatów na myśliwych, a także leśników.

· Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnację istniejących oczek wodnych, a więc również wzbogacanie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno-błotne itd.) i wzmacnia bioróżnorodność w przyrodzie.