Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Latarki w Wampierzowie

Szko�a Podstawowa w Wampierzowie by�a drug� placówk� bior�c� udzia� w tegorocznej akcji „O�ywi� pola”, któr� przedstawiciele „�owca Polskiego” odwiedzili, aby osobi�cie wr�czy� uczniom pami�tkowe koszulki tego programu, których sponsorem jest – przypomnijmy – firma DSS Recykling i jej prezes Rafa� P�kala.

ak jak w Koz�owie, tak�e tutaj by� z nami przedstawiciel firmy Led Lenser na Polsk� Jerzy Konecki. Dziesi�ciu uczniów otrzyma�o latarki TK 7, które z pewno�ci� s� nie tylko nagrod� za wysi�ek w�o�ony w dzia�ania na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego, ale te� przydatnym narz�dziem podczas wycieczek terenowych.

Zanim dzieci otrzyma�y jednak wspomniane nagrody, odby�o si� uroczyste podsumowanie akcji na poziomie lokalnym, w którym – poza gospodarzem, czyli podstawówk� z Wampierzowa – uczestniczyli te� dyrektorzy i nauczyciele z innych okolicznych szkó�, tak�e zaanga�owanych w program „O�ywi� pola”, oraz wójt gminy Wadowice Górne Jerzy Kos. Wszystkich przywita�a dyrektor szko�y Ma�gorzata Buczek, akcentuj�c fakt, �e akcja „�owca Polskiego” pozwala miejscowej m�odzie�y na naturalny kontakt z przyrod� i m�dr� nauk� ekologicznego my�lenia, a sta�y kontakt z my�liwymi, przede wszystkim koordynatorem z ramienia ko�a �owieckiego „�o�” z Mielca Mieczys�awem Struzikiem, wzbogaca wiedz� uczniów na temat �owiectwa i ochrony przyrody w Polsce.

Wampierzowscy uczniowie zaprezentowali ciekawe przedstawienie na temat potrzeby ratowania przyrody, pi�knie okraszone muzyk� i piosenkami, a nast�pnie szkolna koordynatorka akcji Maria Rusek przedstawia�a multimedialne sprawozdanie z dzia�a� Wampierzowa w „Roku ba�anta”.

BG
fot. Wojciech Rachwa�

lipiec 2016

 
v